Privacybeleid

Hoe we gegevens verzamelen en verwerken

Wave Illustration

Wij, Scriptware, hechten veel waarde aan een goed beheer van jouw privacygevoelige gegevens. Onze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Scriptware en de website van Scriptware. Deze Privacyverklaring maakt deel uit van onze website.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met je (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel je je persoonsgegevens aan ons kunt verstrekken.

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens

Scriptware is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens en wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt opgegaan. Dat wil onder andere zeggen dat we persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om persoonsgegevens tegen verlies, ongeautoriseerde toegang en diefstal te beschermen, en dat we gegevens verwijderen die niet meer nodig zijn voor onze activiteiten.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen aan ons worden verstrekt om een offerte uit te brengen voor je tolk- en vertaalservices en/of voor de uitvoering van de services.

Als je gebruikmaakt van onze services, kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer je bijvoorbeeld via e-mail of telefoon contact opneemt met onze sales- of ondersteuningscontactpersonen. In dit geval verwerken we je telefoonnummer, e-mailadres of naam.

Ook kunnen we gegevens verwerken die je online met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het invullen van een contactformulier of bij het aanvragen of downloaden van informatie, of in het geval van gegevens (zoals een woonplaats) die worden gedeeld via sociale media. Zo kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of zien wie in een bepaalde regio interesse hebben in Scriptware. Op deze manier proberen we onze services zoveel mogelijk op jouw interesses af te stemmen.

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor je toestemming hebt gegeven. Deze doeleinden kunnen zijn:

  • het verzenden van mailingen;
  • het doen van marktonderzoek;
  • het uitvoeren van services;
  • het informeren over nieuwe services;
  • je uitnodigen voor bijeenkomsten.

Wil je geen of slechts beperkt gebruikmaken van enkele services, dan kun je je toestemming intrekken. Je toestemming intrekken kan door afmelding via de afmeldbutton of verzending van een mail met als onderwerp ‘intrekking toestemming’ naar ons algemeen mailadres info@scriptware.nl.

De beveiliging van je persoonsgegevens

Voor de beveiliging van je persoonsgegevens gelden specifieke privacyeisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Bovendien wordt verder gezorgd voor de beveiliging van je persoonsgegevens door het principe van need to know bij de uitvoering van een service te hanteren en alleen die personen toegang tot je persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan je verzoek werken.

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens (een datalek) zo spoedig mogelijk te melden.

Je persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast zullen je persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen je persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven. Aan jou de keuze. Je moet hierover een keuze maken in de instemmingsverklaring.

Je rechten volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Je kunt je rechten als betrokkene volgens de AVG uitoefenen via het formulier voor rechten van betrokkene. Je hebt volgens de AVG de volgende rechten:

  • het recht om je persoonsgegevens in te zien;
  • het recht om je gegevens te laten verwijderen;
  • het recht om verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te laten corrigeren of het gebruik te laten beperken;
  • het recht op gegevensportabiliteit.

Wij verwerken je verzoeken binnen de wettelijk bepaalde periode en maken gebruik van de wettelijk bepaalde mogelijkheden om aan je verzoek(en) te voldoen of deze af te wijzen. Als we je verzoek afwijzen, informeren we je hierbij over onze redenen voor afwijzing.

Je persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. We proberen persoonsgegevens die we hebben verzameld zo snel mogelijk te vernietigen als we deze niet meer nodig hebben. Sommige persoonsgegevens worden bewaard omdat dit financieel of belastingtechnisch verplicht is. In dat geval worden persoonsgegevens minstens zeven jaar bewaard. We zorgen dat je persoonsgegevens daarna zorgvuldig worden verwijderd.

Bezoek aan onze website

Wanneer je onze website bezoekt, worden de volgende gegevens automatisch bewaard en verwerkt in een protocol om onze services te verlenen: de datum en tijd van het opvragen van de pagina, de URL van de aanvraag, de gebruikte browser (user agent), het slagen of mislukken van de aanvraag (aanvraagstatus) de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens en de verwerkingstijd.

Deze gegevens zijn om technische redenen nodig voor het verlenen van de service; de gegevens kunnen ook worden gebruikt voor interne (gebruikers)statistieken. Deze gegevens kunnen echter niet tot een individu worden herleid. Voor zover statistieken worden verzameld om de website af te stemmen op gebruikerswensen, worden gepseudonimiseerde gegevens gebruikt.

Er worden soms cookies gebruikt voor bezoeken aan deze webpagina’s. Cookies worden door je browser opgeslagen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’, die automatisch verlopen wanneer je je browser sluit en worden verwijderd volgens je browserinstellingen. Je kunt de browserinstellingen aanpassen om het gebruik van cookies in algemene zin te voorkomen. Dit kan er echter wel toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.

Verlies van je persoonsgegevens

Scriptware heeft maatregelen genomen om (het risico op) verlies van persoonsgegevens, een zogenaamd gegevenslek, tot een absoluut minimum te beperken. Als ondanks onze maatregelen toch een gegevenslek plaatsvindt, en je persoonsgegevens aangetast raken en je privacy in het geding komt, brengen we je hier per ommegaande van op de hoogte.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

We doen ons uiterste best om deze wetgeving correct te implementeren. Mocht je echter merken dat in de praktijk deze Privacyverklaring niet of niet voldoende wordt nageleefd, kun je een klacht indienen via onze functionaris gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming van Scriptware is: Cris Gale.

Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

Je kunt ook contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens indien je ontevreden bent over hoe je gegevens zijn verwerkt: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Scriptware behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzingen, conform eventuele ontwikkelingen rondom de AVG. Je vindt de meest recente versie van de Privacyverklaring op onze website.

Scriptware
Haarlem
2-11-2020